de foro nimis quieto

Quo in foro Latine colloquamur!

Moderator: e-latein: Team

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon Stomachatus » Fr 15. Sep 2017, 12:28

ThomasVulpius hat geschrieben:
Stomachatus hat geschrieben:forum stercore tuo inquinatum.


Quī Graecē nescit, eī nōn licet scrīpta mea "stercus" nōmināre.


Εἰ ἀρέσκει σοι, τὰ ἡλλενικά σου καθάρματα ἐρῶ ἢ κόπρον. ἀλλ` οὐκ περὶ τούτων εἶπον. Περὶ δὲ τῶν ἄλλων ὕστερον βούλομαί τι λέγειν. Σήμερον οὐκ ἔχω σχολήν.
Stomachatus
Consul
 
Beiträge: 270
Registriert: Di 12. Apr 2016, 12:36

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ThomasVulpius » Fr 15. Sep 2017, 12:46

Stomachatus hat geschrieben:Nunc tu gaudebis, Vulpi, inebriatus insaniâ tuâ.


Prō dolor sēria colloquia mēcum fierī nōn possunt. Cum vērīs hominibus rem mihī esse nōlō. Nam ferē omnēs hominēs mihī taediō sunt. Sed mulierēs fictās amāre soleō: Complūrēs annōs amōre *Rebeccae *Lee, figūrae dēlīneātae illīus nārrātiōnis *Nippōnicae, quae "Black Lagoon" Britannicē, Latīne "Nigra Lacūna" vocātur, captus eram. Etiam diūturnius tempus nārrātiōnēs fingēbam dē aliquā muliere, cūius nōmen prōnūntiāre nōn audeō. Quae mulier utrum vēra an ficta et commentīcia sit, praeter mē nēmō scit. Imprīmīs eius sortilegae, quae ipsa sē *Arcāniam Spīritum nōminat, nārrātiōnēs mihī placuērunt: eam - scītis, quam nōminem - esse *Durgae, Indōrum deae mortis ac bellī, incarnātiōnem vel dēscēnsiōnem vel repraesentātiōnem ob eamque causam mē oportēre eam ut deam venerārī atque etiam linguam *Sānscritam discere, ut in ōrandō dictīs Indōrum sānctīs, quae "mantra" vocantur, ūtar. Hahae! Nihil īnsulsius hōc. Statim fēcī.

Nunc autem aliam mulierem valdē adamāvī: *Daeneryn *Targaryen, rēgīnam dracōnum. Neque vērō dē illā āctrīce Britannicā, cui nōmen "Emilia Clarke" est, loquor, sed dē persōnā fictā rēgīnae rēgnī "Meereen". Eī libentissimē serviam.

Bild

Bild

Mulier ipsa mihī vix placet. Pinguiuscula enim est.

Bild
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ThomasVulpius » Sa 16. Sep 2017, 11:15

Stomachatus hat geschrieben:Εἰ ἀρέσκει σοι, τὰ ἡλλενικά σου καθάρματα ἐρῶ ἢ κόπρον. ἀλλ` οὐκ περὶ τούτων εἶπον. Περὶ δὲ τῶν ἄλλων ὕστερον βούλομαί τι λέγειν. Σήμερον οὐκ ἔχω σχολήν.


Ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ἀγορᾷ τὰ τοῖς (cf. BR § 189,3) πάλαι γεγραμμένα μεταγράφω (cf. Luc. Hist. Conscr. 21) εἰς τὴν ἐπιχωρίᾱν φωνήν. Οὐδὲ δίκαιος εἶ τοῦτο τὸ φιλολογικὸν ἐπιτήδευμα μέμφεσθαι. (cf. Lindemann § 31α)

Ἔτι δὲ πρὸς τούτοις μάλα γ᾽ ἥδομαι ὁρῶν σε ἑλληνιστὶ συνιέντα. Ἤδη γὰρ ἐδεδοίκη, (Zinsmeister, Stammform 86) μὴ τῆς τῶν πάλαι παιδείᾱς καταφρονῶν τὴν τῶν *Τούρκων φωνὴν βούλοιο μανθάνειν, ἵνα κυνὸς δίκην (cf. BR § 198, Anm. 2) προσκυνοίης τὸν βοσπόριον *Σουλτανὸν *Τουρκίζων. ("es mit den Türken haltend"; cf. Μηδίζειν LSJ: "side with the Medes")
Zuletzt geändert von ThomasVulpius am Sa 23. Sep 2017, 10:45, insgesamt 4-mal geändert.
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ThomasVulpius » Sa 16. Sep 2017, 11:47

Stomachatus hat geschrieben:Si magister tuus, o Vulpi, legeret omnia quae his diebus hoc in foro edidisti, certe gauderet.


Sī mē mōribus patris *Eichenseer favēre putēs, errēs. Is enim, quamquam *Monachī apud professōrem *Rubenbauer linguae Latīnae studuerat, cōnsultō atque dēditā operā genus dīcendī classicum, quod dīcitur, neglēxit et Augustīnum imitātus est, dē quō dissertātiōnem cōnscrīpserat. Semper igitur mihī et patrī *Eichenseer dē modō loquendī rixae fuērunt. Cum enim excursiōnem facientēs *Mediolānī in forō aliquō versārēmur, pater *Eichenseer ex mē quaesīvit, ubī aliī essent. Tum eōs templum Chrīstiānum obīre respondī. Sed ille valdē mē reprehendit atque vituperāvit, quod falsō verbō ūsus essem. Hoc aedificium ecclēsiam nōminārī voluit. Sed vōx "ecclēsiae" Graecā est et "comitia" significat. Id patrī *Eichenseer displicuit et mē pāgānum vocāvit. Tantum differēbat eius genus dīcendī et meum, ut egō quidem *Cicerōniānē, sed ille, quippe quī monachus esset, *biblicē, ut ita dīcam, locūtus sit.
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ThomasVulpius » Sa 16. Sep 2017, 13:44

Stomachatus hat geschrieben:Inspicienti enim paginam quae continet scripta in foro recentissima (volgo: "Aktive Themen"), nulla nisi tua apparent, quibus nemo rescripsit.


Nōnne tū ipse hoc in forum argūmentum (Britannicē: "thread"), quod "illīus exercitātiōnēs *stilisticae" īnscrībitur, imposuistī? Quō in argūmentō et tū et aliī, quōmodo hoc aut illud Latīnē dīcerētur, quaesīvistis.
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ThomasVulpius » Sa 16. Sep 2017, 13:57

Stomachatus hat geschrieben:Quod mihi movet bilem, ut patet. Nam pessum das labores eorum, qui student divulgare rationem Ørbergianam.


Meīs rēbus ferē nēminem respondēre dīxistī. Quōmodo pessum dem labōrēs eōrum, quī ūsum linguae Latīnae prōvehere velint, cum nēmō rēs meās lēgat? Sumne spīritus malus, quī magīā ātrā pessum det cōnātūs eōrum, quī circulōs Latīnōs conditūrī sint? Neque causa est in mē, quod studia tua quam plūrimōrum hominum animōs alliciendī ad Latīnē loquendum tibī nōn satis magnōs prōcessūs fēcisse videntur.
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ThomasVulpius » Sa 16. Sep 2017, 14:03

Stomachatus hat geschrieben:Plus semel audivi talia: "vos loquimini latine!? Estisne ergo eiusdem farinae atque Vulpius?"


Mē cancrō mortuum esse omnibus dīc! Tum tua studia magnōs facient progessūs. Ferē omnēs animōs ad illam ratiōnem *Ørbergiānam advertent.
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ThomasVulpius » Sa 16. Sep 2017, 14:45

Stomachatus hat geschrieben:Utcumque res hoc in foro se habent, nunc totâ Germaniâ Ørbergiani, non Saravipontani, circulos Latinos condunt et regunt et summa ope nituntur ad Latinitatem servandam et provehendam. Attamen tu per rete mala facis praeconia, quae inceptis nostris detrimento sunt.


Cūr persevērēs in tuā sententiā mē ratiōnī *Saravipontānae favēre et *Øbergiānae obtrectāre, nōn intellegō. Neque ūlla rēs cum *Saravipontānīs mihī est. Immō in eōrum odia incurrī. (cf. CIC. off. 1,150) Iī enim Chrīstiānī sunt, sed egō deam *Durgam veneror. Praetereā ad doctrīcem *Sigrīdem *Albert nōn sōlum dē eā deā adōrandā scrīpsī sed etiam *Putīnum, imperātōrem *Russiae, laudāvī. Tum illa mulier respondit sē nōn iam epistulās ā mē accipere velle. Discordia igitur et inimīcitiae inter eōs et mē intercessērunt. Cum *Sigrīdis modus docendī tibī displiceat, eam adī et eī modum *Saravipontānum opprobrā!
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ThomasVulpius » Sa 16. Sep 2017, 15:45

Stomachatus hat geschrieben:Utcumque res hoc in foro se habent, nunc totâ Germaniâ Ørbergiani, non Saravipontani, circulos Latinos condunt et regunt et summa ope nituntur ad Latinitatem servandam et provehendam. Attamen tu per rete mala facis praeconia, quae inceptis nostris detrimento sunt.


Quae sit ratiō *Ørbergiāna, mihī omnīnō ignōta est. Egō linguam Latīnam modō trālātīciō didicī. Sed sī rē vērā mē artī Latīnē loquendī obtrectāre putēs, īnsāniās. Tē autem, quī fīlius *psȳchologī sīs, īnsānīre vērimile est. Nam *psȳchologī in īnsānā arte versantur, quod dē animā hominis loquuntur. Sed hominī esse animam *physicē probārī nūllō modō potest. *Psȳchologī ut sortilegae loquuntur. Quid autem interest inter *psȳchologum et hariolam? Hariola quidem vēra vāticinātur, *psȳchologus ōscitāns hālūcinātur.
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ille ego qui » Sa 16. Sep 2017, 17:55

o Thoma ... quo usque tandem ...? ;)
neque stomachor neque igitur Stomachato mihi nomen imposui.
tamen fateor me aliqua cum titillatione rixulas vestras perlegisse ;-)
utrumque vestrum pariter saluto!

@Tiberis:
quid significat poematium istud Italicum?

Valete :)
post coitum omne animal triste est praeter mulierem gallumque
ille ego qui
Augustus
 
Beiträge: 5353
Registriert: Sa 3. Jan 2009, 23:01

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon Stomachatus » Sa 16. Sep 2017, 19:51

Vulpi narra nobis plura de studiis tuis! talia suscitant studium.
Stomachatus
Consul
 
Beiträge: 270
Registriert: Di 12. Apr 2016, 12:36

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon Tiberis » So 17. Sep 2017, 13:45

ille ego qui hat geschrieben:quid significat poematium istud Italicum?


in pueris et in insanis tractandis interdum simulatione opus est ita, ut, cum ineptias eorum neglegere videamur, non desinamus observare, quid contendant.
ego sum medio quem flumine cernis,
stringentem ripas et pinguia culta secantem,
caeruleus Thybris, caelo gratissimus amnis
Benutzeravatar
Tiberis
Dominus
 
Beiträge: 9798
Registriert: Mi 25. Dez 2002, 20:03
Wohnort: Styria

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ThomasVulpius » Di 19. Sep 2017, 15:13

Stomachatus hat geschrieben:Vulpi narra nobis plura de studiis tuis! talia suscitant studium.


Equidem *Daeneryn *Targaryen veneror:

https://www.facebook.com/DaenerysTargaryenTheQueen/videos/884806521630994/

Me reginae draconum amore captum esse scis:

https://www.facebook.com/DaenerysTargaryenTheQueen/videos/1258622957582680/
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon Exinterator » Di 19. Sep 2017, 23:26

Vulpi, privatim ille ego per nuntia prosopobiblica dudum me fecit certiorem se non stomachatum sed deum ac dominum artis stilisticae vocari
Benutzeravatar
Exinterator
Consul
 
Beiträge: 331
Registriert: Mi 15. Jul 2015, 01:17

Re: de foro nimis quieto

Beitragvon ThomasVulpius » Mi 20. Sep 2017, 12:06

Stomachatus hat geschrieben:Vulpi narra nobis plura de studiis tuis! talia suscitant studium.


Certē audiās, quās rēs egō faciam, ut omnibus īnsānus atque perversus esse videar. Sed valdē errāstī, Stomachātē. Egō enim, cum in pūblicō versor, senex sevērior atque mōrōsus esse pūtor. Tantum īnsānē iocor, cum in rēte versor. Neque, cum discipulōs subsidiāriōs doceō, dē īnsānīs neque perversīs rēbus loquor - ūnā rē exceptā: Cum puerō certa *cīnēmatogrammata spectāre placet, ēnūntiāta eius *cīnēmatogrammatis in Latīnum convertō. Exemplī grātiā bella sīderea prōferam. Cum coniūnctīvus praesentis temporis in sententiā prīmāriā discendus est, hōc exemplō ūtor: "Vīs tēcum sit!" Cum accūsātīvus cum īnfīnītīvō, hōc: "Imperātōrī nūntiātum est sēditiōsōs stēllam mortiferam aggredī velle." Cum ablātīvus absolūtus, hōc: "Stēllā mortiferā dēlētā sēditiōsī gaudēbant."

Quā dē rē etiam Graecē scrīpsī:

http://www.e-latein.at/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=44579&p=339520#p339520
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

VorherigeNächste

Zurück zu Latine loquendiWer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste

cron